Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thứ tư - 16/01/2019 14:10
Sáng ngày 10/01/2019, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Thi - Chủ tịch Công đoàn Sở. Về phía Trung tâm, có các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí trong cấp uỷ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các phòng, ban, tổ chuyên môn, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của viên chức, lao động và Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018.

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2018, trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn do chuyển đổi sang cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng toàn Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể:

Về hoạt động khoa học và công nghệ: Trong năm 2018, Trung tâm đã tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 01 đề tài cấp nhà nước, 02 đề tài Quỹ Nafosted, 5 đề tài cấp Thành phố, 2 đề tài cấp tỉnh và 34 đề tài cấp cơ sở và 31 nghiệp vụ thường xuyên, triển khai 01 dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (Dự án FIRST), 01 đề tài hợp tác quốc tế; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển giống cây, con chất lượng cao; chương trình phát triển hoa kiểng; chương trình phát triển rau an toàn; chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trung tâm đã đăng ký 4 bằng độc quyền sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ; đăng ký bảo hộ 6 giống Lan mới với Bộ Nông nghiệp và PTNT; đăng ký mới 02 chế phẩm (BIONEMA và BIONEMA 800WP) và được công nhận 01 tiến bộ kỹ thuật. Năm 2018, cũng tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ khoa học của Trung tâm, đó là có 60 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí và tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước.

Về tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện và hợp tác quốc tế: Đã tổ chức thành công 03 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, 09 cuộc seminar; tham gia 12 cuộc hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ. Thực hiện ký thỏa thuận với 02 đối tác Hàn Quốc về thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học, phát triển công nghiệp sinh học.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Cử 19 lượt cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm toán, đấu thầu, truyền thông và công nghệ thông tin; cử 05 cán bộ đi đào tạo ngắn hạn và 10 lượt cán bộ đi dự hội thảo ở nước ngoài. Công tác tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn  tại cơ quan (16 lớp) cũng được triển khai thực hiện tốt và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Công tác hành chính - quản trị, tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác tài chính luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước. Trung tâm cũng đã rà soát, ban hành mới Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công việc.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Năm 2018, toàn Trung tâm có 152 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”,  23 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; có 10 cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và 08 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2018, Trung tâm được xét công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 06 tập thể và 61 cá nhân được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác xây dựng, trình Đề án nâng cấp Trung tâm, xây dựng phương án tự chủ tài chính còn chậm so với yêu cầu; công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hoạt động dịch vụ về khoa học và công nghệ chưa có biến chuyển lớn; doanh thu từ hoạt động sản xuất, dịch vụ đạt thấp so với kế hoạch và chưa có những giải pháp hữu hiệu để khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở sở vật chất nhằm tăng cường nguồn thu sự nghiệp.

Sau khi nghe, thảo luận các báo cáo, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 03 thành viên:

1. Ông Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và HTQT.
2. Bà Võ Nguyễn Thanh Thảo - Phó Trưởng phòng CNSH Y dược.
3. Bà Lê Lưu Phương Hạnh - Nhân viên Phòng CNSH Thủy sản.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ trao tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của các phòng, ban, tổ chuyên môn và của toàn thể viên chức, lao động trong Trung tâm. Đồng chí đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất thẳng thắn và có tinh thần trách nhiệm, xây dựng của các đơn vị đối với các báo cáo trình bày tại Hội nghị; đồng thời cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế để toàn thể viên chức, người lao động cần nghiêm túc nhìn nhận để kịp thời khắc phục.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Giám đốc Trung tâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm cần tập trung thực hiện, cụ thể là:

1. Về hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, có giải pháp để khai thác hiệu quả nguồn gen; phấn đấu số lượng đề tài ứng dụng trong thực tế tăng so với năm 2018; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Ngành giai đoạn 2016 - 2020. Trong triển khai hoạt động nghiên cứu cần thực hiện các biện pháp để sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, hoá chất được tiết kiệm, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ khoa học của Trung tâm nỗ lực phấn đấu để năm 2019 tiếp tục có nhiều bài báo, công trình được đăng tải trên các tạp chí và tham gia báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học.

2. Công tác tổ chức - cán bộ: Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án nâng cấp Trung tâm thành Trung tâm Công nghệ Sinh học cấp quốc gia. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm; tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở tuyển dụng, sắp xếp, bố trí viên chức. Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của viên chức, lao động để bố trí, sử dụng cán bộ đúng đắn, hiệu quả.

3. Về công tác thương mại hoá và phát triển sản phẩm: Chú trọng cải tiến công nghệ đối với các sản phẩm của Trung tâm đang sản xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh. Trong năm 2019, phấn đấu công nhận 01 tiến bộ kỹ thuật mới; đăng ký bảo hộ 02 đối tượng sở hữu công nghiệp; 06 giống Lan mới và đưa vào thương mại hóa 1-2 sản phẩm.

4. Về khai thác nguồn thu sự nghiệp: Xây dựng phương án để tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất – kỹ thuật của Trung tâm, nhất là các máy móc, thiết bị; triển khai các dịch vụ phân tích xét nghiệm theo yêu cầu; tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, qua đó gia tăng nguồn thu sự nghiệp để thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính và từng bước nâng dần mức chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức, lao động của Trung tâm.

5. Công tác tài chính: Phòng Tài chính Kế toán chủ động tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các quy định về khoán sản phẩm; các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu về thanh quyết toán và hướng dẫn các đơn vị để thống nhất thực hiện.

6. Các mặt công tác khác: Triển khai hiệu quả chủ đề năm 2019 của Thành phố "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội"; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách hành chính. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ; công tác giữ gìn an ninh trật tự trong cơ quan… Tăng cường các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng đối với viên chức, lao động để tạo sự an tâm, sự đoàn kết, gắn bó trong công tác. Kịp thời hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do cấp trên phát động; triển khai tích cực phong trào thi đua của cơ quan với những nội dung thiết thực, nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm (2004 - 2019).

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể viên chức, lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2019./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
anh 1

TS. Nguyễn Đăng Quân - Phó Giám đốc thường trực, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 
anh 2

Đ/c Nguyễn Thị Kim Xoàng – Phụ trách Kế toán, trình bày Báo cáo công khai tài chính
 
anh 3

TS. Hà Thị Loan - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
 
anh 4

Đ/c Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 – 2018, phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2020
 
anh 5

PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
anh 6

PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, trao tặng Giấy khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc năm 2018

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - P. Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,018
  • Tháng hiện tại135,836
  • Lượt truy cập:21539401
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây