Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Đề cương giới thiệu Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 06/11/2020 18:40
Ngày 28/9/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chủ yếu của Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố như sau:

1. Về tầm nhìn đến năm 2030
Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

2. Mục tiêu cơ bản
Mục tiêu cơ bản đến 2025:
- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.
- Thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu thành phố không phải cung cấp lại.
- 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm công việc có nội dung mật).
- Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử.
- Kinh tế số chiếm 25% GRDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.
- Hạ tầng băng thông rộng phủ trên 95% hộ gia đình, 100% xã.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.
- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%.
Mục tiêu cơ bản đến 2030:
- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc ở cấp thành phố, 100% hồ sơ công việc ở cấp quận, huyện và 95% hồ sơ công việc ở cấp xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- Hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
- Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 2 địa phương dẫn đầu về chính quyền số, kinh tế số chiếm 40% GRDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 9%.
- Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về CNTT (IDI), nhóm 2 về chỉ số cạnh tranh (GCI), nhóm 2 về đổi mới sáng tạo (GII), nhóm 3 về an toàn, an ninh mạng (GCI).
- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang toàn thành phố, phổ cập dịch vụ mạng di động 5G.
- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 85%.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh
a) Các nhiệm vụ và giải pháp chung:
- Một là, đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số (cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thành phố).
- Hai là, phát triển hạ tầng số. Bao gồm: hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin; hạ tầng Internet vạn vật (IoT); hạ tầng dữ liệu.
- Ba là, phát triển nền tảng số. Bao gồm: nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu; nền tảng Internet vạn vật (IoT); nền tảng trí tuệ nhân tạo; nền tảng kết nối dịch vụ số hóa; nền tảng chuỗi khối (blockchain), nền tảng định danh điện tử (eID).
- Bốn là, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
b) Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chính quyền số, bao gồm:
- Nhóm nhiệm vụ nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.
- Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP).
- Triển khai Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.
- Phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố.
- Số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền.
c) Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế số:
- Nhóm nhiệm vụ chung cho các doanh nghiệp. Bao gồm: phổ biến kiến thức về chuyển đổi sang kinh tế số; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp).
- Về sứ mệnh của các doanh nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông hoạt động trên thành phố.
- Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
- Triển khai chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế số.
d) Chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực:
Thành phố sẽ tập trung chuyển đổi số trong 10 ngành, lĩnh vực gồm:
- Chuyển đổi số trong y tế;
- Chuyển đổi số trong giáo dục;
- Chuyển đổi số trong giao thông vận tải;
- Chuyển đổi số trong tài chính - ngân hàng;
- Chuyển đổi số trong du lịch;
- Chuyển đổi số trong nông nghiệp;
- Chuyển đổi số trong logistics;
- Chuyển đổi số trong môi trường;
- Chuyển đổi số trong năng lượng;
- Chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực.

4. Về tổ chức thực hiện
Ban chỉ đạo thực hiện Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo, điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành và quận, huyện; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Chương trình và phối hợp với các sở, ban, ngành và quận, huyện tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Tổ chức triển khai các công tác tuyên truyền các nội dung và kết quả triển khai Chương trình chuyển đổi số của thành phố.
Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nghiên cứu đề xuất các chính sách thử nghiệm (sandbox); cơ chế để các doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển KH&CN phục vụ chuyển đổi số. Tổ chức triến khai các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố. Phối hợp chặt chẽ với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong quá trình tổ chức nghiên cứu để xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố, các nội dung đề xuất cần gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chương trình chuyển đổi số thành phố.
Sở Ngoại vụ là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nội dung họp tác quốc tế về chuyển đổi số.
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Chương trình của các đơn vị, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố xem xét, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công tại Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện: có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên ngành, các dự án về nền tảng công nghệ dùng chung của toàn Thành phố, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, và chia sẻ dữ liệu.
Các doanh nghiệp nhà nước thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh thông qua việc tái tư duy hướng kinh doanh, tái đánh giá chuỗi giá trị, tái kết nối với khách hàng và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp; khai thác tối đa Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp và các nguồn lực khác để tăng cường đầu tư cho các hoạt động chuyển đổi số./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - P. Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,810
  • Tháng hiện tại126,972
  • Lượt truy cập:21530537
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây