Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh

http://www.hcmbiotech.com.vn


Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 17/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2893/KH-SNN về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Nông nghiệp...
Ngày 17/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2893/KH-SNN về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục xây dựng, cơ cấu lại đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đảm bảo sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với từng vị trí việc làm được phê duyệt. Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng, sát hạch vào làm công chức không qua thi tuyển. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Thực hiện việc bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức. Thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Về mục tiêu cụ thể đến năm 2023: Triển khai thực hiện danh mục vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo ít nhất 95% đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định và bảo đảm đúng người, đúng việc.

Đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Phấn đấu ít nhất 95% đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.  Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong đó phấn đấu trong giai đoạn 2022 - 2025 có ít nhất 20% số lượng lãnh đạo cấp phòng được bổ nhiệm mới thông qua hình thức thi tuyển. Đảm bảo ít nhất 90% cán bộ, công chức và ít nhất 70% viên chức quản lý thực hiện trao đổi hoàn toàn lượng công việc trên môi trường mạng.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Kế hoạch xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là: (1) Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ; (2) Đẩy mạnh phân cấp quản lý; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; (3) Thực hiện các quy định về vị trí việc làm; rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm theo yêu cầu thực tế công việc, đảm bảo đúng quy định; (4) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sát hạch vào làm công chức không qua thi tuyển; (5) Xây dựng và hoàn thiện quy định về điều kiện tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương; (6) Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng thành tích, công trạng, kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức là thước đo chính để đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; (7) Thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch lãnh đạo, quản lý; (8) Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (9) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây