Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022

Thứ ba - 15/02/2022 20:42

Ngày 11/01/2022, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về thực hiện chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.


Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2022 của Thành phố; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 1111/2020/QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 33/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU và Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 10 khóa XI của Thành ủy; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Kế hoạch được triển khai theo các nhiệm vụ như sau:
Một là, về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; huy động hệ thống chính trị cùng tham gia, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch ngay tại địa phương, đơn vị; trong tổ chức thực hiện, phường, xã, thị trấn phải thật sự là “pháo đài”, người dân phải thật sự là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, chủ thể trong phòng, chống dịch.
- Ưu tiên đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; phát huy vai trò trung tâm của người dân trong phòng, chống dịch. Công tác phòng, chống dịch được tiến hành lâu dài, thường xuyên trên cơ sở áp dụng đồng bộ công tác tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị, tuân thủ 5K, đề cao ý thức người dân và áp dụng công nghệ thông tin.
Hai là, về nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
- Rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền đô thị theo tinh thần Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14, Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức và huyện Cần Giờ, các chỉ thị của Thành ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; tổng kết Nghị quyết số 54/2017/QH14 năm 2017 của Quốc hội; đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Triển khai Nghị định thay thế Nghị định số 93/2001/NĐ-CP của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh ngay khi Chính phủ ban hành.
- Hoàn thành Đề án phân cấp, ủy quyền cho thành phố Thủ Đức và trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Thủ Đức.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính với những giải pháp thiết thực, cụ thể, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính.
- Triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ xây dựng và triển khai Đề án chuyển một số huyện thành quận hoặc thành phố giai đoạn 2021 - 2030.
Ba là, về cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp
- Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và các chính sách, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần hợp tác công tư chặt chẽ để phát huy đồng bộ nguồn lực của nhà nước và doanh nghiệp.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo các xu hướng thế giới, đặc biệt là các xu hướng thị trường thế giới nhằm kịp thời điều chỉnh chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố.
- Rà soát, điều chỉnh các chính sách cho phù hợp để thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đầu tư có trọng tâm, chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Tăng cường chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp FDI, tập đoàn tư nhân lớn dẫn dắt trong chuỗi giá trị. Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực quản trị, kỹ thuật và vốn đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
- Chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết (đất đai, thủ tục,...) nhằm mời gọi, hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực và quốc tế.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo; hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường. Tăng cường liên kết đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước.
- Từng cơ quan, đơn vị rà soát khắc phục ngay các điểm nghẽn trong thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả cải cách hành chính. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu về dân cư, quy hoạch, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.
- Thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số. Triển khai đảm bảo tiến độ Đề án xây dựng đô thị thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào triển khai Đô thị thông minh, đô thị sáng tạo; thí điểm ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về AI vào đời sống xã hội.
- Hoàn thành và triển khai Đề án phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế ở địa phương đề ra giải pháp cụ thể thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và một số giải pháp cụ thể, đó là:
- Nghiên cứu mô hình quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là khu lưu trú cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; huy động nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới công trình y tế chất lượng cao.
- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 tại đơn vị, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó tập trung đảm bảo các yêu cầu: (a) Có thời hạn đối với quy trình thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ; (b) Xác định rõ tổ chức, cá nhân thực hiện chức trách trong xử lý hồ sơ; (c) Có sự tham gia, đóng góp ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp; (d) Có sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (đ) Có chế tài xử lý vi phạm và khen thưởng. Nghiêm túc và ý thức sáng tạo trong quá trình triển khai các nội dung cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Có biện pháp chỉ đạo và kiểm tra nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của đơn vị và các nhiệm vụ được giao.
- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; qua dịch vụ bưu chính công ích theo Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố.
- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình chuyển đổi số của Thành phố, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.
- Xây dựng Kế hoạch cải thiện PCI, nhất là các tiêu chí còn hạn chế, phấn đấu vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt.
- Định kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời phát triển hoạt động của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn.
- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ đề năm 2022 đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp.
- Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - P. Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay4,461
  • Tháng hiện tại188,449
  • Lượt truy cập:20943242
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây