Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Giới thiệu Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”

Thứ ba - 02/03/2021 16:43
Ngày 23/02/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”. Nội dung chủ yếu của Chương trình như sau:

1. Về tầm nhìn đến năm 2030
Đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng tạo, Thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững.

2. Mục tiêu chung
Xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số; cung cấp giải pháp thông minh cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo. Đồng thời theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một trong những trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; có trình độ phát triển trí tuệ nhân tạo nằm trong nhóm các Thành phố dẫn đầu trong khu vực ASEAN…

3. Mục tiêu cụ thể
a) Xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo
- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý để thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý đô thị; phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo…
- Xây dựng hạ tầng tính toán bao gồm: hạ tầng số, hạ tầng tính toán hiệu năng cao xử lý, phân tích trí tuệ nhân tạo, phục vụ cho các hoạt động trong hệ sinh thái trí trí tuệ nhân tạo gồm nghiên cứu, khai thác và thử nghiệm.
- Xây dựng hạ tầng dữ liệu bao gồm: dữ liệu dùng chung, dữ liệu chia sẻ, dữ liệu mở của các lĩnh vực thuộc cơ quan quản lý nhà nước; dữ liệu cộng đồng và dữ liệu nghiệp vụ của 100% cơ quan quản lý nhà nước được kết nối, chia sẻ, mở phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực trí tuệ nhân tạo phục vụ mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành một trong những trung tâm của Việt Nam và khu vực ASEAN về nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm và áp dụng vào thực tiễn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các nhóm giải pháp đề án đô thị sáng tạo, đô thị thông minh. Trong đó ưu tiên áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; các sở - ngành tại Thành phố nghiên cứu, đề xuất cụ thể các ứng dụng trí tuệ nhân tạo áp dụng vào triển khai các ứng dụng mô phỏng, dự báo chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân.
b) Trí tuệ nhân tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững
- Thúc đẩy gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và gia tăng tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
- Thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số nhằm phát huy nội lực, tăng tính cạnh tranh.
- Triển khai các giải pháp huy động vốn đầu tư cho phát triển các doanh nghiệp và thương hiệu làm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam.
- Tập trung xây dựng các sản phẩm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có giá trị thực tiễn, được nhiều đơn vị, cá nhân sử dụng.
c) Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo
- Thu hút nguồn lực trong và ngoài nước; đầu tư xây dựng ít nhất 02 trung tâm nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về trí tuệ nhân tạo ngang tầm khu vực ASEAN.
- Xây dựng đội ngũ nhân lực trí tuệ nhân tạo đủ số lượng và đảm bảo chất lượng ở các lĩnh vực khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, nhận diện tiếng nói, an toàn thông tin, Internet vạn vật, phục vụ cho nghiên cứu, triển khai và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội của Thành phố.
- Thúc đẩy gia tăng 20%/năm số lượng các công trình khoa học, bằng sáng chế về trí tuệ nhân tạo hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố.
- Thu hút tài trợ hợp tác quốc tế để mời gọi các chuyên gia đầu ngành trí tuệ nhân tạo về làm việc theo thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn; tư vấn cho Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch, chiến lược phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

4. Về giải pháp thực hiện
a) Về nhóm giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo, gồm có:
- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo;
- Xây dựng hạ tầng số, hạ tầng tính toán;
- Xây dựng hạ tầng dữ liệu;
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo;
- Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
b) Đối với nhóm giải pháp thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển kinh tế, gồm có:
- Tạo hạ tầng, môi trường đổi mới sáng tạo để gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và gia tăng tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
- Thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số nhằm phát huy nội lực, tăng tính cạnh tranh.
- Thúc đẩy phát triển và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, du lịch, thương mại điện tử, viễn thông, giáo dục.
c) Nhóm giải pháp để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm của Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và triển khai, chuyển giao các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, gồm có:
- Thu hút nguồn lực trong và ngoài nước; đầu tư xây dựng ít nhất 01 trung tâm nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về trí tuệ nhân tạo.
- Thúc đẩy gia tăng 20%/năm công trình khoa học, bằng sáng chế về trí tuệ nhân tạo.

5. Một số đề án, dự án, hạng mục cụ thể
Gồm có 9 đề án, dự án: (1) Đề án xây dựng hạ tầng số; (2) Đề án xây dựng hạ tầng tính toán hiệu năng cao; (3) Dự án xây dựng Cổng thông tin giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; (4) Tổ chức ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh; (5) Hạng mục khảo sát nhu cầu ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo; (6); Hạng mục xây dựng cơ chế, chính sách về trí tuệ nhân tạo; (7) Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển và chuyển giao trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh; (8) Đề án xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo; (9) Đề án Đào tạo nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo.

6. Về tổ chức thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chương trình trí tuệ nhân tạo của Thành phố; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.
Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo chủ trì và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong triển khai các đề án, dự án theo nhiệm vụ được phân công.
Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dận quận, huyện, Thành phố Thủ Đức đề xuất, đặt hàng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành phố triển khai thực hiện chương trình bao gồm các nội dung: Xây dựng hạ tầng số, hạ tầng tính toán; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo; Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Thu hút nguồn lực trong và ngoài nước; Đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về trí tuệ nhân tạo; Thúc đẩy gia tăng 20%/năm công trình khoa học, bằng sáng chế về trí tuệ nhân tạo…
Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” tổ chức tư vấn, triển khai thực hiện Chương trình./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,701
  • Tháng hiện tại188,689
  • Lượt truy cập:20943482
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây